תקנון אתר "MONEYEXPRESS" –גלילי המרה ואשראי בע"מ

ומדיניות פרטיות

MONEYEXPRESS מברכת את קהל המבקרים באתרה.

כל מבקר באתר מתחייב לקרוא בעיון את תקנון ומדיניות פרטיות אלה.

 1. הגדרות
  • "האתר" – אתר האינטרנט שכתובתו moneyexpress.org.il או האפליקציה moneyexpress.
  • "המפעילה" – חברת גלילי המרה ואשראי בע"מ ח.פ 516097532 מרחוב הילל יפה 28, חדרה וכל חברות הבת שלהן.
  • "משתמש"- כל אדם ו/או אורגן בגוף עסקי ו/או פונה שהוא אשר פנה ו/או הופנה ו/או הפעיל ו/או גלש לאתר ו/או באתר, על תכניו ורבדיו.
  • "התקנון"- תקנון זה של המפעילה.
 2. כללי
  • המפעילה (המלווה) היא חברת גלילי המרה ואשראי בע"מ ח.פ 516097532, בעלת רישיון למתן אשראי מספר 60054 ובעלת רישיון למתן שירות בנכס פיננסי מספר 60055 מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
  • אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
  • תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל האתר.
  • המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן, מעת לעת, את תנאי התקנון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  • בכניסתו לאתר מסכים המשתמש לתנאי התקנון, כפי שיעודכן מעת לעת.
  • המפעיל רשאי להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
  • המפעיל אינו מתחייב שהאתר יפעל ברציפות וללא הפרעה והמפעיל ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות במקרה של הפרעה או תקלה בהפעלת האתר.
  • המפעילה לא תהיה אחראית לחדירת גורמים שלא כדין למערכות האתר והמחשבים של המפעילה.
  • ככל שהאתר יכלול קישורים לאתרים חיצוניים ו/או לפעילות גורמים עסקיים אחרים, המשתמש מצהיר שידוע לו שאין למפעילה כל שליטה ו/או קשר אם אתרים אלו והמפעילה אינה אחראית לתכנים ו/או לפעילויות של אתרים אלו ו/או לשירותים שיוצעו על ידי אתרים אלו.
 3. פעילות המפעילה
  • המפעילה מתמחה בפתרונות מימון חוץ בנקאיים לעסקים גאה במתן שירות מותאם אישית, מדויק ובעלויות זולות לעסקים, ובכלל זה גם שירות ניכיון צ’קים יעיל, דיסקרטי וכדאי כלכלית.
  • בתחום המימון המפעילה נותנת מענה ופתרון בהקדמת תשלום כנגד צ'קים דחויים, מימון בתחום הייבוא, ייצוא, ציוד רכש והלוואות.
  • החברה מנוהלת ע"י אנשי עסקים מנוסים בעלי רזומה נרחב בתחום הבנקאות ומימון, בשילוב כוח עבודה צעיר ודינאמי, ובעל רצון לספק לעסקים מכל התחומים את הכלים הנכונים עבור ההצלחה של העסק.
 4. כניסה ושימוש באתר
  • הכניסה והשימוש באתר מותרים לכל אדם מעל גיל 18 ובכפוף לכל דין לרבות התאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962. האתר מיועד לשימוש לקוחות פרטיים, לבתי עסק, לתאגידים, מוסדות וכיו"ב.
  • בעצם הכניסה ו/או הגלישה באתר, מסכים מתחייב המשתמש שהוא פועל לפי כל דין ובעל כשרות משפטית לביצוע כל פעולה שיבצע באתר ולמסור כל פרט שימסור באתר.
  • המפעילה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לדחות בקשת שימוש ו/או שירות באתר, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי שתחול עליהם החובה לנמק את סירובם.
  • הסכמה לכל תנאי התקנון הנה תנאי לכניסה לאתר. כניסה לאתר כמוה כהסכמת המבקש לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. למשתמש לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון.
  • הרשמה לאתר או מסירת פרטים אודות המשתמש, מהווה הסכמה לקבלת מידע שיווקי באמצעי התקשורת השונים על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו והינה תנאי לשימוש באתר. פרטי המשתמש יישמרו בכתב ו/או במדיה מגנטית על פי החלטת המפעיל מעת לעת.
  • למען הסר ספק מובהר בזאת כי המפעיל יהיה רשאי להציע למשתמש, מעת לעת, מוצרים או שירותים שונים וכן לעשות שימוש במידע לצורכי שיווק, דיוור ישיר, לרבות באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS, בין על ידי המפעיל עצמו ובין על ידי מי מטעמו ולרבות לאחר פילוח, אפיון וניתוח של הנתונים, והכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ו/או כל דין.
  • האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם הינה על המשתמש אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. לא תשמע כל טענה כלפי המפעיל ו/או כלפי מי מטעמו מחמת טעות בפרטי זיהוי של הלקוח.
  • חל איסור מוחלט על מסירת פרטים של אדם ו/גוף אחר מהמשתמש.
  • המשתמש אחראי לעדכן את המפעיל בכל שינוי שיחול באיזה מפרטיו האישיים שמסר, המפעיל לא יהיה אחראי אי עדכון הפרטים כאמור.
  • כל משתמש יהא רשאי לבקש מהמפעיל, בכתב, כי המידע הקיים לגביו יימחק ממאגר המידע של המפעיל ו/או לא יימסר לאדם, חברה, סוגי אנשים וכיו"ב. כמו כן, יהא המשתמש רשאי לבקש מהמפעיל להסיר את שמו מרשימת הדיוור הישיר של המפעיל ו/או מי מטעמו. המפעיל יעשה כן לבקשת המשתמש, שתישלח למפעיל בכתב, תוך 91 יום ממועד קבלת הבקשה במשרדי המפעיל.
  • אין לראות בשימוש באתר ייעוץ משפטי ו/או כלכלי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך בכל דרך שהיא על האמור ו/או הכתוב ו/או המופיע באתר ולמשתמש     ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כתוצאה מהשימוש            באתר. השימוש באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או כלכלי ועל           המשתמש החובה לפנות לגרום מקצועיים אלה ואחרים מטעמו.
  • אין המפעיל אחראי לכל תוצאה שנגרמה כתוצאה מהשימוש באתר, במישרין או בעקיפין. המשתמש הוא האחראי הבלעדי לשימוש באתר.
  • אין להעתק ו/או לשכפל ו/או לפרסם כל חלק מהאתר, בעל פה ו/או בכתב ו/או לרבות בכל מדיה שהיא.
 5. קניין רוחני
  • כל הזכויות באתר, לרבות הקניין הרוחני, שייכות למפעילה ולה בלבד ואין למשתמש הזכות לעשות כל שימוש בזכויות אלה.
  • המפעילה הינה הבעלים היחידה של התכנים, הכתובים, הציורים, האיורים, התמונות, ההצעות השיווקיות והעסקיות וכו' אשר באתר. אין למשתמש כל זכות לעשות שימוש בכל דבר השייך למפעילה מבלי לקבל את הסכמתה של המפעילה מראש ובכתב.
  • אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, למסור לאחר כל פרט המופיע באתר מבלי לקבל את הסכמתה של המפעילה מראש ובכתב.
 6. מדיניות פרטיות
  • המפעילה ומנהליה מבקשים לכבד את פרטיות המשתמשים באתר ועושים ככל שניתן על מנת לכבד פרטיות זו.
  • המשתמש אינו מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ורק ברצונו ובהסכמתו החופשיים, על מנת לקבל את שירותי החברה המבוקשים.
  • המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי המידע האישי שימסור באתר נכון, מדויק ושייך לו. ידוע לו כי מסירת מידע שגוי או כוזב ביודעין עשויה לעלות כדי עבירה פלילית.
  • אופי המידע  המבוקש באתר עשוי להשתנות בהתאם לאופי השירות  המבוקש ע"י המשתמש.
  • מידע אישי של המשתמש או אודותיו ישמר במאגר/י המידע של המפעילה לפרק הזמן הדרוש לחברה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידי המשתמש, לפי העניין, וכל עוד יש לחברה צורך לגיטימי או חובה חוקית או אחרת לשמור אותו עפ"י כל דין.
  • המפעילה רשאית להעביר מידע אודות המשתמש לצדדים שלישיים במסגרת פעילות מול צדדים שלישיים על מנת להשלים את הפעולות המבוקשות על ידי המשתמש ו/או כאשר נדרש לשם תפעול השירותים, לרבות ספק שירותי מחשוב ו/או לפי צו בית משפט.
  • המפעילה רשאית להעביר מידע אנונימי לצדדי ג' ללא מגבלה, מאחר ומדובר במידע שאינו מזהה באופן אישי את המשתמש.
  • המפעילה ו/או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע שימסור המשתמש באתר על מנת ליצור עימו קשר ולהציע לו תכנים שיווקיים, ועל מנת לשפר את השירותים המוצעים על ידי המפעילה ולצרכי בקרת איכות.
  • לצורך הפעלת ושימוש באתר הוא עושה שימוש בעוגיות (COOKIES). המשתמש מהצהיר כי ידוע לו שהאתר עושה שימוש בעוגיות על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים ולהתאים את האתר והשירותים בו להעדפות המשתמש.
  • המפעילה משתמש במערכות אבטחת מידע מתקדמות על מנת להגן על המידע המועבר אליה אך אין במערכות אלה, מתוחכמות ככל שתהיינה, כדי להוות הגנה מוחלטת מפני חדירות של גורמים לא מורשים ושלא כדין. המשתמש מצהיר שידוע לו על סיכונים אלה.
  • ככל שברצון המשתמש שלא למסור עוגיות מפעילה עליו לעשות את הפעולות הנדרשות לשם כך בהגדרות הדפדפן ו/או המכשיר בוא עושה המשתמש שימוש.
  • המפעילה רשאית ותשנה את מדיניות הפרטיות מפעם ופעם ותמסור באמצעות תקנון זה את עדכוני המדיניות.
 7. שונות
  • המשתמש מתחייב לשפות את המפעילה בגין על נזק ו/או הפסד ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או תשלום שייגרמו למפעילה ככל ויפר את תנאי תקנון זה.
  • בגין עם כניסתו לאתר, מקבל על עצמו המשתמש את הוראות תקנון זה.
  • המפעיל שומר על זכותו לשנות ו/או לבטל ו/או להוסיף ו/או לעדכן כל חלק מהוראות תקנון זה ונוסחו החדש יהא המחייב החל מרגע קבלתו. נוסח עדכני ניתן לקבל במשרדי המפעיל.
  • כל פעולה של המפעיל בניגוד להוראות תקנון זה ולטובת המשתמש הינה לפנים משורת הדין ואין לראות בה כוויתור של המפעיל על הוראות תקנון זה.
  • בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בכל מדיה שהיא, יגברו הוראות תקנון זה.
  • הדין החל על השימוש באתר ו/או על קבלת כל שירות מהמפעיל הוא הדין הישראלי בלבד. כל עניין משפטי, לרבות פרשנותו הוראות התקנון וכו', הסמכות לדון בו תהא לבית המשפט המוסמך במדינת ישראל במחוז מרכז ולו בלבד.
  • לשון תקנון זה, בין אם רשומה בזכר ובין אם בנקבה, רשומה כך מטעמי נוחות בלבד וכל שנכתב בזכר יש לראותו גם כנקבה כל שנכתב בנקבה יש לראותו גם כזכר.
  • הפעילה רשאית לבצע פעולת חיתום לכל הצעה ו/או דרישה ו/או בבקשה לפעולה על ידי המשתמש וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. למפעילה הזכות לערוך בדיקת במערכת חיווי אשראי לכל משתמש אשר פונה אליה בהצעה ו/או בדרישה ו/או בבקשה לפעולה.
  • למפעילה הזכות הבלעדית, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט אם תיקשר עם המשתמש בפעילות כלשהיא מבלי שיהיה עליה לנמק את הסיבות להחלטתה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין החלטתה.
  • אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 8. פרטים ליצירת קשר
  • ניתן ליצור קשר עם המפעילה בשעות העבודה הנהוגות אצלה בטלפון מספר 09-8909989, בדוא"ל שכתובתו info@moneyexpress.org.il או בפנייה לסניף המפעיל ברחוב גד מכנס 2 בנתניה.

 

 

 

 

 

 

 

גלילי המרה ואשראי בע"מ

עדכון אחרון 15.07.2021